Du er her

Foreningens Regler

Reglement For Grundejerforeningen Højdevangen

§ 1.
Foreningens navn er: Grundejerforeningen Højdevangen.
Dens hjemsted er Måløv i Ballerup Kommune, Ballerup Retskreds.
Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.
Foreningen omfatter den del af Brydegårdens udstykning under matr. Nr. 6 a, Måløv by og sogn med flere numre, som er beliggende på Bakkesvinget 10-36 og 11-19, Bavnevolden 12-22 og 11-41, Brydegårdsvej 4-46 og 15-39, Dyssemarken 1-21 og 4-28 samt Engtoften 1-35 og 2-42.

§ 2.
Foreningen er oprettet i henhold til de på parcellerne hvilende servitutter.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grund ejere, herunder vedligeholdelse af matr. nr. 6h, 6iy og 6iz, der ejes af foreningen og bl.a. omfatter Mosestien og legepladsen på Bavnevolden

§ 3.
Medlem af foreningen er ejere af de i § 1 nævnte parceller, som i henhold til skøde er pligtig at være medlem af foreningen.
Medlemmerne hæfter solidarisk overfor tredjemand og solidarisk pro rata overfor foreningen.

§ 4.
Det til foreningens drift og anlæg nødvendige beløb fastsættes på generalforsamlingen efter forelæggelse af budgetforslag for det kommende år, og pålignes medlemmerne som kontingent for det kommende år.
Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal opkræves ekstra ordinært kontingent.
Kontingentet betales helårligt og forfalder til betaling inden udgangen af marts måned det pågældende år. Bestyrelsen foranlediger kontingentopkrævning.
Såfremt et kontingent ikke er betalt inden en måned efter forfaldsdagen udsendes første rykker, der tillægges et af general forsamlingen fastsat gebyr, p.t. 100,00 DKK.
Såfremt kontingent og gebyr ikke er betalt senest en måned efter modtagelsen af første rykker, udsendes anden rykker med afleverings attest med tillæg af et af generalforsamlingen fastsat gebyr, p.t. 100,00 DKK og med angivelse af, at såfremt denne ikke betales vil sagen uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso. Såfremt der en måned efter afsendelsen af den anden rykker ikke er sket betaling, er bestyrelsen pligtig at afgive sagen til retslig inkasso, idet restanten er forpligtet til at betale alle omkostninger herved. Bestyrelsen er i særlig tilfælde bemyndiget til at give en kortere henstand.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på det sted bestyrelsen bestemmer og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel til den af medlemmerne til foreningen sidst opgivne postadresse. Stemmeret på foreningens generalforsamling har kun medlemmer af grundejerforeningen, som har betalt pligtige ydelser for foregående år inden udgangen af pågældende år. Hvert medlem har én stemme pr. matrikel nr. Er der flere ejere af et matr. nr. har disse i fællesskab en stemme og betaler et kontingent.

§ 6.
På den ordinære generalforsamling foretages:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt behandling af forslag indsendt af foreningens medlemmer.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Medlemmer, som ønsker forslag behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgive forslaget skriftligt til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Ethvert forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal ved bestyrelsens foranstaltning, være meddelt medlem merne skriftligt senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages skriftligt varsel og angivelse af dagsorden, når bestyrelsen beslutter det, eller det skriftligt begæres af mindst en femtedel af medlemmerne; samtidig med begæringens indsendelse til formanden må der opgives motiveret forhandlingsemne. Når ekstraordinær generalforsamling er begæret indkaldt, skal den afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 8.
På generalforsamlingen (såvel ordinær som ekstraordinær) afgøres alle spørgsmål med simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Dog kan vedtægtsændringer ikke vedtages, medmindre mindst halvdelen af de stemme berettigede medlemmer stemmer for. Bliver et forslag om ændring i vedtægterne ikke vedtaget, fordi for få medlemmer stemmer for er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling indenfor 3 uger med 8 dages skriftligt varsel, og på en sådan ekstraordinær generalforsamling kan forslag om ændring i vedtægterne da vedtages med simpelt flertal uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Forslag vedrørende anskaffelser, salg, anlægsarbejder og lignende, der overstiger DKK 100.000, følger beslutningsmæssigt reglerne for vedtægtsændringer.

§ 9.
På en generalforsamling kan medlemmer stemme personligt eller ved fuldmagt. Et medlem kan medtage indtil 4 fuldmagter fra andre medlemmer. Det vil sige 5 stemmer i alt.

§ 10.
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand og kasserer samt fem andre medlemmer. Generalforsamlingen vælger direkte formand og kasserer samt de fem bestyrelses medlemmer. Tillige vælger generalforsamlingen suppleant for bestyrelsen. Suppleanten vælges for et år, bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I ulige år afgår formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår kassereren og 2 bestyrelses medlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal af de fremmødte bestyrelses medlemmer. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, eller hvis formanden ikke er til stede da den af formanden udpegede fungerende formands stemme.

§ 11.
Bestyrelsen kan i tilfælde af formandens eller kassererens forfald konstituere et bestyrelsesmedlem til at varetage den pågældendes funktioner. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller tre andre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Udeblivelse uden afbud fra tre på hinanden følgende møder betragtes som udtrædelse af bestyrelsen, og suppleanten indtræder da.

§ 12.
Foreningen tegnes og forpligtes af formanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 13.
Bestyrelsen er pligtig at behandle klager, meddelelser eller anmodninger o.s.v., der skriftligt indkommer fra medlemmer, institutioner eller lign. Og som med grund kan antages at høre ind under foreningens virksomhed. Er den trufne afgørelse ikke tilfredsstillende, kan sagen appelleres til førstkommende generalforsamling med lovligt varsel. Alle henvendelser skal så vidt muligt være behandlet af bestyrelsen indenfor en måned.

§ 14.
Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der i samme møde oplæses og derefter underskrives af samtlige fremmødte. Over forhandlinger og beslutninger på en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, føres ligeledes en protokol, der på selve generalforsamlingen oplæses og godkendes. Protokollen underskrives af de fremmødte medlemmer af bestyrelsen og dirigenten.

§ 15.
Kassererens kassebeholdning må kun overstige DKK 2.000, når det er nødvendigt af hensyn til kommende betalinger. Foreningens likvide midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut og må kun kunne hæves med underskrift af formand og kasserer i forening. Når foreningens likviditet er sikret, kan den overskydende del af foreningens formue anbringes i sådanne obligationer, hvori man kan anbringe umyndiges og offentlige stiftelsers midler. Disse obligationer henlægges i åbent depot i pengeinstitut. Ved køb og salg af nævnte papirer disponerer formanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening (jfr. § 12). Kassereren er til enhver tid pligtig til på opfordring at forelægge regnskabet med alle bilag for bestyrelsen samt for revisionen, ligesom bestyrelsen har ret til når som helst at lade foretage kritisk revision ved en anden end de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 16.
Foreningen skal have to revisorer. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor for to år. Tillige vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant for et år. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen og må ikke være beslægtede eller besvogrede med noget medlem af bestyrelsen.

§ 17.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører foreningens regnskab og er pligtig at afslutte dette, således at det i revideret stand kan udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære general forsamling. Bestyrelsen har ret til når som helst at foretage kasserevision. Bestyrelsen har ret til at antage bogholderkyndig assistance til kassereren.

§ 18.
Kassereren tillægges et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen for en toårig periode efter forslag fra bestyrelsen. Hvervet som bestyrelsesmedlem og valgte revisorer er i øvrigt ulønnet.

§ 19.
Den til enhver tid siddende bestyrelse har i h.t. tinglyst erklæring af 8. november 1966 påtaleret og dispensationsbeføjelse vedrørende beplantning, bebyggelse, miljø m.m.

§ 20.
Efter udkast fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vedtage ordensreglement, som alle medlemmer har pligt til at overholde.

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 19. november 1948, ændret den 22. november 1949, 21. november 1950, 22. november 1953, 11. december 1959, 11. december 1975, 10. marts 1981, 14. marts 1996 og 15. april 2004.